बातम्या आणि सूचना

बातम्या आणि सूचना
अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड तारीख
1 बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 च्या अनुषंगाने बालकांची काळजी घेणा-या संस्थांकरिता नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी करावयाच्या Online अर्जाबाबतचे परिपत्रक दि. 8.5.2018 डाउनलोड PDF file 14-05-2018
2 जाहिरात - बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या कलम 41 अन्वये काळजी व संरक्षणाची गजर असलेल्या किंवा विधीसंघर्षग्रस्त बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थाकरिता नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणेस्तव जाहिरात व त्यासाठी करावयाचा अर्ज.. डाउनलोड PDF file 03-05-2018
3 बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या कलम 41 अन्वये काळजी व संरक्षणाची गजर असलेल्या किंवा विधीसंघर्षग्रस्त बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थाकरिता नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणेस्तव जाहिरात व त्यासाठी करावयाचा अर्ज.. डाउनलोड PDF file 03-05-2018
4 बाल-आधार मुलांची नावनोंदणी लाइट क्लायंट सॉफ्टवेअर (सीएलसी) डाउनलोड APK 03-05-2018
5 बाल न्याय ( मुलांची काळजी व सरंक्षण ) नियम, २०१८ डाउनलोड  PDF file 26-03-2018
6 बाल धोरण २०१४ डाउनलोड  PDF file 17-02-2018
7 बाळ संजीवनी डाउनलोड  PDF file 08-02-2018
8 पात्र आणि अपात्र सूची डाउनलोड  PDF file 30-07-2016
9 एक बालगृह दत्तक घेणे डाउनलोड  PDF file 30-07-2016
10 लग्नविषयी संकेतस्थळाच्या कार्यामध्ये सल्ला डाउनलोड  PDF file 30-07-2016