बातम्या आणि सूचना

बातम्या आणि सूचना
अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड तारीख
1 मा. मंत्री महोदय महिला व बाळ विकास श्रीमती . अड. यशोमती चंद्रकांत ठाकूर (सोनावणे),यांचा सर्व अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस याना संदेश डाउनलोड 09-04-2020
2 महाराष्ट्र राज्य बाळ न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ मधील नियम ९० च्या अधीन राहून राज्यस्तरीय निवड समिती सदस्य नियुक्ती बाबतची जाहिरात प्रसिद्ध करणे बाबत. ३१.१२.२०१९ ते १५.०१.२०२० डाउनलोड 31-12-2019
3 खुले निवारागृहा करीत जाहिरात डाउनलोड 26-06-2019
4 पुर्व बाल्यावस्थेअंतर्गत संगोपन व शिक्षण या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरिता पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण ( ECCE POLICY ) कार्यनियमावली / कार्यपध्दती राज्यात लागु करणेबाबत डाउनलोड 19-02-2019
5 बाल न्याय मंडळ सदस्य पदासाठी नामांकने मागविण्याबाबत डाउनलोड 19-02-2019
6 महाराष्ट्र राज्यात चालविण्यात येणा-या सिवच पाळणाघराांसाठी कायववियमािली/कायवपध्दती डाउनलोड 19-01-2019
7 बाळ न्याय ( मुलांची काळजी व संरक्षण ) आधिनियम २०१५ अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्राचे आनलाईन अर्ज सादर कारणेसाठीची जाहिरात आणि आनलाईनचा अर्ज शासॅनाच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करणे बाबत डाउनलोड 14-11-2018
8 ऑनलाईन आणि ऑफलाइन सीसीआय नोंदणी संस्था वार तपासणी पत्र डाउनलोड 08-08-2018
9 स्वाधार योजनेचे अनुपालन डाउनलोड PDF file 02-08-2018
10 उज्ज्वला योजनेचे अनुपालन डाउनलोड PDF file 02-08-2018
11 बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 च्या अनुषंगाने बालकांची काळजी घेणा-या संस्थांकरिता नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी करावयाच्या Online अर्जाबाबतचे परिपत्रक दि. 8.5.2018 डाउनलोड PDF file 14-05-2018
12 जाहिरात - बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या कलम 41 अन्वये काळजी व संरक्षणाची गजर असलेल्या किंवा विधीसंघर्षग्रस्त बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थाकरिता नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणेस्तव जाहिरात व त्यासाठी करावयाचा अर्ज.. डाउनलोड PDF file 03-05-2018
13 बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या कलम 41 अन्वये काळजी व संरक्षणाची गजर असलेल्या किंवा विधीसंघर्षग्रस्त बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थाकरिता नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणेस्तव जाहिरात व त्यासाठी करावयाचा अर्ज.. डाउनलोड PDF file 03-05-2018
14 सर्वसाधारण राज्य सेवा मधील पदावरील सेवाप्रवेश नियम 2021 डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 30-01-2022
15 घरीही शिकतं आमचं मूल! दिनदर्शिका (April & May 2020) डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 07-10-2020
16 घरीही शिकतं आमचं मूल! दिनदर्शिका (june 2020) डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 07-10-2020
17 घरीही शिकतं आमचं मूल! दिनदर्शिका (July 2020) डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 07-10-2020
18 घरीही शिकतं आमचं मूल! दिनदर्शिका (August 2020) डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 07-10-2020
19 घरीही शिकतं आमचं मूल! दिनदर्शिका (September 2020) डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 01-10-2020
20 महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगातील अध्यक्ष व सदस्य पदावर नामनिर्देशन करण्यासाठी अर्ज डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 02-07-2020
21 महाराष्ट्राचा पोषण संकल्प डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 12-03-2020
22 पोषण पंधरवडा वेळापत्रक डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 12-03-2020
23 यशोदामाता अंगत-पंगत उपक्रम राबविण्याबाबत डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 12-03-2020
24 खुले निवारागृहा करीत जाहिरात डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 29-06-2019
25 बाल न्याय ( मुलांची काळजी व सरंक्षण ) नियम, २०१८ डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 26-03-2018
26 बाल धोरण २०१४ डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 17-02-2018
27 बाळ संजीवनी डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 08-02-2018
28 पात्र आणि अपात्र सूची डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 30-07-2016
29 एक बालगृह दत्तक घेणे डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 30-07-2016
30 लग्नविषयी संकेतस्थळाच्या कार्यामध्ये सल्ला डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 30-07-2016