बातम्या आणि सूचना

बातम्या आणि सूचना
अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड तारीख
1 बाल न्याय मंडळ सदस्य पदासाठी नामांकने मागविण्याबाबत डाउनलोड 19-02-2019
2 महाराष्ट्र राज्यात चालविण्यात येणा-या सिवच पाळणाघराांसाठी कायववियमािली/कायवपध्दती डाउनलोड 19-01-2019
3 बाळ न्याय ( मुलांची काळजी व संरक्षण ) आधिनियम २०१५ अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्राचे आनलाईन अर्ज सादर कारणेसाठीची जाहिरात आणि आनलाईनचा अर्ज शासॅनाच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करणे बाबत डाउनलोड 14-11-2018
4 ऑनलाईन आणि ऑफलाइन सीसीआय नोंदणी संस्था वार तपासणी पत्र डाउनलोड 08-08-2018
5 स्वाधार योजनेचे अनुपालन डाउनलोड PDF file 02-08-2018
6 उज्ज्वला योजनेचे अनुपालन डाउनलोड PDF file 02-08-2018
7 बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 च्या अनुषंगाने बालकांची काळजी घेणा-या संस्थांकरिता नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी करावयाच्या Online अर्जाबाबतचे परिपत्रक दि. 8.5.2018 डाउनलोड PDF file 14-05-2018
8 जाहिरात - बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या कलम 41 अन्वये काळजी व संरक्षणाची गजर असलेल्या किंवा विधीसंघर्षग्रस्त बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थाकरिता नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणेस्तव जाहिरात व त्यासाठी करावयाचा अर्ज.. डाउनलोड PDF file 03-05-2018
9 बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या कलम 41 अन्वये काळजी व संरक्षणाची गजर असलेल्या किंवा विधीसंघर्षग्रस्त बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थाकरिता नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणेस्तव जाहिरात व त्यासाठी करावयाचा अर्ज.. डाउनलोड PDF file 03-05-2018
10 बाल न्याय ( मुलांची काळजी व सरंक्षण ) नियम, २०१८ डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 26-03-2018
11 बाल धोरण २०१४ डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 17-02-2018
12 बाळ संजीवनी डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 08-02-2018
13 पात्र आणि अपात्र सूची डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 30-07-2016
14 एक बालगृह दत्तक घेणे डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 30-07-2016
15 लग्नविषयी संकेतस्थळाच्या कार्यामध्ये सल्ला डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 30-07-2016