बातम्या आणि सूचना

बातम्या आणि सूचना
अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड तारीख
1 महाराष्ट्र राज्य बाळ न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ मधील नियम ९० च्या अधीन राहून राज्यस्तरीय निवड समिती सदस्य नियुक्ती बाबतची जाहिरात प्रसिद्ध करणे बाबत. ३१.१२.२०१९ ते १५.०१.२०२० डाउनलोड 31-12-2019
2 खुले निवारागृहा करीत जाहिरात डाउनलोड 26-06-2019
3 पुर्व बाल्यावस्थेअंतर्गत संगोपन व शिक्षण या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरिता पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण ( ECCE POLICY ) कार्यनियमावली / कार्यपध्दती राज्यात लागु करणेबाबत डाउनलोड 19-02-2019
4 बाल न्याय मंडळ सदस्य पदासाठी नामांकने मागविण्याबाबत डाउनलोड 19-02-2019
5 महाराष्ट्र राज्यात चालविण्यात येणा-या सिवच पाळणाघराांसाठी कायववियमािली/कायवपध्दती डाउनलोड 19-01-2019
6 बाळ न्याय ( मुलांची काळजी व संरक्षण ) आधिनियम २०१५ अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्राचे आनलाईन अर्ज सादर कारणेसाठीची जाहिरात आणि आनलाईनचा अर्ज शासॅनाच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करणे बाबत डाउनलोड 14-11-2018
7 ऑनलाईन आणि ऑफलाइन सीसीआय नोंदणी संस्था वार तपासणी पत्र डाउनलोड 08-08-2018
8 स्वाधार योजनेचे अनुपालन डाउनलोड PDF file 02-08-2018
9 उज्ज्वला योजनेचे अनुपालन डाउनलोड PDF file 02-08-2018
10 बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 च्या अनुषंगाने बालकांची काळजी घेणा-या संस्थांकरिता नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी करावयाच्या Online अर्जाबाबतचे परिपत्रक दि. 8.5.2018 डाउनलोड PDF file 14-05-2018
11 जाहिरात - बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या कलम 41 अन्वये काळजी व संरक्षणाची गजर असलेल्या किंवा विधीसंघर्षग्रस्त बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थाकरिता नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणेस्तव जाहिरात व त्यासाठी करावयाचा अर्ज.. डाउनलोड PDF file 03-05-2018
12 बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या कलम 41 अन्वये काळजी व संरक्षणाची गजर असलेल्या किंवा विधीसंघर्षग्रस्त बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थाकरिता नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणेस्तव जाहिरात व त्यासाठी करावयाचा अर्ज.. डाउनलोड PDF file 03-05-2018
13 महाराष्ट्राचा पोषण संकल्प डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 12-03-2020
14 पोषण पंधरवडा वेळापत्रक डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 12-03-2020
15 यशोदामाता अंगत-पंगत उपक्रम राबविण्याबाबत डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 12-03-2020
16 खुले निवारागृहा करीत जाहिरात डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 29-06-2019
17 बाल न्याय ( मुलांची काळजी व सरंक्षण ) नियम, २०१८ डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 26-03-2018
18 बाल धोरण २०१४ डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 17-02-2018
19 बाळ संजीवनी डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 08-02-2018
20 पात्र आणि अपात्र सूची डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 30-07-2016
21 एक बालगृह दत्तक घेणे डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 30-07-2016
22 लग्नविषयी संकेतस्थळाच्या कार्यामध्ये सल्ला डाउनलोड  PDF file[(file not found)] 30-07-2016