धोरणे

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड
बाल न्याय ( मुलांची काळजी व सरंक्षण ) नियम, २०१८ डाउनलोड  PDF file
बाल धोरण २०१४ डाउनलोड  PDF file
बाळ संजीवनी डाउनलोड  PDF file
महाराष्ट्राचे महिला धोरण डाउनलोड  PDF file
कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी धोरण डाउनलोड  PDF file
राष्ट्रीय महिला धोरण मसुदा २०१६ डाउनलोड  PDF file
राष्ट्रीय महिला सक्षमीकरण धोरण २००१ डाउनलोड  PDF file
राष्ट्रीय बाल धोरण २०१३ डाउनलोड  PDF file
राष्ट्रीय पोषण धोरण डाउनलोड  PDF file
महाराष्ट्र राज्यात माझी कन्या भाग्यश्री योजनेची अंमलबजावणी करणे डाउनलोड  PDF file
बलात्कार पिडीत, लैंगिक शोषण पिडीत बालक आणि हल्ला पिडीतांकरिता मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी करणे डाउनलोड  PDF file
महाराष्ट्र राज्यात बेटी बचाव बेटी पढाओ योजनेची अंमलबजावणी करणे डाउनलोड  PDF file