धोरणे

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड
बाल न्याय ( मुलांची काळजी व सरंक्षण ) नियम, २०१८ डाउनलोड  PDF file[6.51 MB]
महिला धोरण (1994) डाउनलोड  PDF file[11.41 MB]
महिला धोरण (2001) डाउनलोड  PDF file[4.96 MB]
महिला धोरण (2014) डाउनलोड  PDF file[2.85 MB]
बाल धोरण २०१४ डाउनलोड  PDF file[6.22 MB]
बाळ संजीवनी डाउनलोड  PDF file[15.33 MB]
महाराष्ट्राचे महिला धोरण डाउनलोड  PDF file[2.85 MB]
कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी धोरण डाउनलोड  PDF file[531.99 KB]
राष्ट्रीय महिला धोरण मसुदा २०१६ डाउनलोड  PDF file[175.42 KB]
राष्ट्रीय महिला सक्षमीकरण धोरण २००१ डाउनलोड  PDF file[121.47 KB]
राष्ट्रीय बाल धोरण २०१३ डाउनलोड  PDF file[175.42 KB]
राष्ट्रीय पोषण धोरण डाउनलोड  PDF file[8.24 MB]
महाराष्ट्र राज्यात माझी कन्या भाग्यश्री योजनेची अंमलबजावणी करणे डाउनलोड  PDF file[330.25 KB]
बलात्कार पिडीत, लैंगिक शोषण पिडीत बालक आणि हल्ला पिडीतांकरिता मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी करणे डाउनलोड  PDF file[215.55 KB]
महाराष्ट्र राज्यात बेटी बचाव बेटी पढाओ योजनेची अंमलबजावणी करणे डाउनलोड  PDF file[1.99 MB]