आमचे नेतृत्व

श्री उद्धव ठाकरे,
मा. मुख्यमंत्री
६ वा मजला, मंत्रालय
मादाम कामा रोड,
हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई – ४०००३२
महाराष्ट्र, भारत
दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२२०२५०५१/ २२०२३८५८
ई मेल cm@maharashtra.gov.in

श्रीमती . अड. यशोमती चंद्रकांत ठाकूर (सोनावणे),
मा. मंत्री
महिला एवं बाल विकास विभाग

दालन क्रमांक ५४० अनेक्स, मंत्रालय
मादाम कामा रोड,
हुतात्मा राजगुरू चौक
मुंबई – ४०००३२
महाराष्ट्र, भारत
दूरध्वनी क्रमांक ०२२ -२२८७५९३० /०२२ -२२८७६३४२
ई मेल min.wcd@ maharashtra.gov.in
श्री. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू बाबाराव कडू,
मा. राज्यमंत्री
महिला व बाल विकास विभाग
दालन क्रमांक २२७ अनेक्स, मंत्रालय
मादाम कामा रोड,
हुतात्मा राजगुरू चौक
मुंबई – ४०००३२
महाराष्ट्र, भारत
दूरध्वनी क्रमांक ०२२- २२०२०३५२ /०२२ - २२०२०३५५
ई मेल: stmin.wcd@maharashtra.gov.in
श्रीमती आयकुंदन
मा. सचिव,
महिला व बाल विकास विभाग
३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन
हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई – ४०००३२
महाराष्ट्र, भारत
दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२२०२७०५०
ई मेल: psec.wchd@maharashtra.gov.in