आमचे नेतृत्व

श्री. एकनाथ शिंदे
माननीय मुख्यमंत्री
६ वा मजला, मंत्रालय
मादाम कामा रोड,
हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई – ४०००३२
महाराष्ट्र, भारत
दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२२०२५०५१/ २२०२३८५८
ई मेल cm@maharashtra.gov.in
श्रीमती आयकुंदन
मा. प्रधान सचिव,
महिला व बाल विकास विभाग
३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन
हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई – ४०००३२
महाराष्ट्र, भारत
दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२२०२७०५०
ई मेल: psec.wchd@maharashtra.gov.in