आमचे नेतृत्व

डॉ. अनुप कुमार यादव (भा.प्र.से.)
मा. सचिव,
महिला व बाल विकास विभाग
३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन
हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई – ४०००३२
महाराष्ट्र, भारत
दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२२०२७०५०
ई मेल: psec.wchd@maharashtra.gov.in