आमचे नेतृत्व

श्री. देवेंद्र फडणवीस,
मा. मुख्यमंत्री
६ वा मजला, मंत्रालय
मादाम कामा रोड,
हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई – ४०००३२
महाराष्ट्र, भारत
दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२२०२५०५१/ २२०२३८५८
ई मेल cm@maharashtra.gov.in
श्रीमती पंकजा मुंडे,
मा. मंत्री, ग्राम विकास आणि महिला व बाल विकास विभाग
दालन क्रमांक ४०३, मंत्रालय
मादाम कामा रोड,
हुतात्मा राजगुरू चौक
मुंबई – ४०००३२
महाराष्ट्र, भारत
दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२२०२५०५१/ २२०२२३८५८
ई मेल min.wcd@ maharashtra.gov.in
श्रीमती विद्या ठाकूर,
मा. राज्यमंत्री,
महिला व बाल विकास विभाग
दालन क्रमांक ११७, मंत्रालय
मादाम कामा रोड,
हुतात्मा राजगुरू चौक
मुंबई – ४०००३२
महाराष्ट्र, भारत
दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२२८४३७१८/ २२८४३६२६
ई मेल: stmin.wcd@maharashtra.gov.in
श्रीमती आयकुंदन
सचिव,
महिला व बाल विकास विभाग
३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन
हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई – ४०००३२
महाराष्ट्र, भारत
दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२२०२७०५०
ई मेल: psec.wchd@maharashtra.gov.in